Lees verder

Aves deelt!

Lees verder

voorwoord

Aves deelt!

Binnen en buiten Aves is delen een belangrijke eigenschap. Het delen van kennis en ervaring. Het delen van vriendschap, vreugde én verdriet. Maar ook het delen van vertrouwen, dat kinderen en ouders hebben in de professionele werkwijze van Avesmedewerkers. Elke dag weer voelen wij dat vertrouwen. Dank daarvoor.

Jos Timmermans
Lid College van Bestuur

Leo Breukel
Voorzitter College van Bestuur

Aves

ouders

HALLO OUDERS, FIJN DAT JULLIE ER ZIJN!

Waar zouden we zijn zonder al die betrokken ouders die zich dagelijks inzetten voor de school waarop hun kinderen les krijgen? We vinden het fijn dat ze er zijn en dat ze hun enthousiasme met ons delen. Daar wordt ons onderwijs nog beter van.

Onderdeel van ons team

Bij Aves zien we ouders als onderdeel van ons team. Samen zijn we immers verantwoordelijk voor de opvoeding en scholing van onze kinderen. Daarom bieden we volop inspraak en staan we open voor positieve kritiek, suggesties en verbetervoorstellen die ons onderwijs nog beter maken.

Meedenken en meedoen

Wilt u uw stem laten horen? Dan kan dat in de medezeggenschapsraad of de schooladviescommissie. Daarin komen onder meer de kwaliteit van het onderwijs, de opvoeding en de levensbeschouwelijke identiteit van de school aan bod. Ouders die ook willen meedenken en –beslissen over bovenschoolse zaken kunnen zitting nemen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. En voor wie graag iets met de leerlingen onderneemt en het leuk vindt om actief aan de slag te gaan op school, zijn er de activiteitenverenigingen.

Bij Aves vinden we de mening en inbreng van ouders heel belangrijk. Daar wordt ons onderwijs nog beter van.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad O/L OB/RK Functie
Mevr. A. Wijnands Lkr. RK Voorzitter
Mevr. S. Bosman / Mevr. D. Zuidema Ouder RK Vice-voorzitter
Mevr. M. de Jong Lkr. OB Lid
Mevr. A. Rozendal Ouder OB Lid
Dhr. R. Heeringa Ouder OB Lid
Dhr. J. Ouderling Ouder RK Lid
Mevr. I. Heida Lkr. OB Lid
Mevr. M. Merks / Dhr. A. Aukes Lkr. RK Lid

 

Aves

medewerkers

ONZE LEERKRACHTEN DELEN MEER DAN ALLEEN HUN KENNIS EN ERVARING

Aves leerkrachten zijn bijzondere mensen. Ze combineren hun kennis en ervaring met een tomeloze dosis inzet en enthousiasme. Ze gaan graag net dat stapje verder om onze kinderen te vormen tot verantwoordelijke en zelfstandige wereldburgers.

Ziekteverzuim blijft dalen

Werken moet leuk zijn. Daarom doen we er bij Aves veel aan om onze medewerkers goed in hun vel te laten zitten. Onder meer door workshops te organiseren die het werkplezier verhogen. Maar ook door goed de vinger aan de pols te houden en leerkrachten tijdig te ondersteunen op het moment dat we zien dat er problemen of klachten ontstaan. Dit heeft een gunstige invloed op het ziekteverzuim. Dat is ook dit jaar verder gedaald naar 4,2%.

Coördinator Werkplekleren

De Coördinator Werkplekleren combineert het begeleiden van startende leraren met het begeleiden van Pabo-studenten op scholen van Aves. Voor deze taak wordt ze twee dagen per week gedetacheerd bij de Katholieke Pabo Zwolle.

Facilitering Plusklassen

Aves faciliteert de instandhouding van de Plusklassen groep 6/7 en groep 8 door de aanstelling en bekostiging van een LB-leerkracht hiervoor.

Opleiden in de school (OIS)

De opleidingsscholen van Stichting Aves maken al vanaf het begin van het traject ‘Opleiden in de school’ deel uit van het Educatief Partnerschap in een samenwerkingsverband met de Katholieke Pabo Zwolle. Dit verloopt goed en ook binnen OIS-Aves is er een duidelijk positieve ontwikkeling. Inmiddels zijn er binnen Stichting Aves acht opleidingsscholen en twee academische scholen. De St. Josephschool en de Mgr. Zwijsenschool zijn dit jaar toegevoegd als opleidingsschool.

Aves leerkrachten vinden leren zelf ook leuk. We leiden ze op en begeleiden ze naar een plek op een van onze scholen.

Opleiding tot schoolleider

In het najaar van 2015 ontvingen weer vier deelnemers hun diploma Schoolleider Vakbekwaam. Ook in de komende jaren nemen er Aves-medewerkers deel aan de Schoolleidersopleiding. In 2015 is één van deze deelnemers ook daadwerkelijk benoemd als directeur aan de Roderik van Voorstschool in Emmeloord na een interne sollicitatieprocedure.

Vierslagleren

Ook in 2015 zijn er weer twee duo’s van leraren gestart in het kader van Vierslagleren. In 2015 hebben zes studenten (van de lichting 2013-2015) hun Masterdiploma ontvangen. Eén van deze zes leraren heeft een aanvraag ingediend voor een promotiebeurs. Van de drie in 2013 gestarte Pabo-afgestudeerden hebben twee medewerkers een baan aangeboden gekregen binnen Aves per augustus 2015. Het is Aves gelukt om een aantal starters toekomst te bieden en ze te behouden voor het basisonderwijs.

Personeelsgegevens

Bij Aves werkten in 2015 227 fte. Dit resulteert in een parttime factor van 40%. Vrouwen zijn bij Aves veruit in de meerderheid (84,7%) in 2015. De 227 fte zijn als volgt verdeeld per leeftijdscategorie:

Gem fte incl. bapo 2011 2012 2013 2014 2015
0 t/m 24 17 14 9 4 3
25 t/m 34 67 67 68 69 68
35 t/m 44 44 45 48 50 52
45 t/m 54 53 51 48 44 43
55 t/m 65 64 63 64 60 60
65+ 3 1
Totaal 245 240 237 230 227

Staafdiagram verdeling functies

In de hierboven getoonde staafdiagram is te zien hoe de functies zijn verdeeld over de leeftijdsgroepen.

Aves

identiteit

ELKE SCHOOL IS ANDERS, TOCH DELEN WE DEZELFDE KERNWAARDEN

Aves biedt een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden basisonderwijs. Er zijn katholieke, openbare, oecumenische en samenwerkingsscholen met elk hun eigen identiteit. Toch delen ze allemaal dezelfde kernwaarden. En geven ze talent vleugels.

Nieuw identiteitsconcept

In 2014 introduceerden we een nieuw identiteitsconcept voor scholen met meer dan twee identiteiten. Vanaf dat moment ontving elke katholieke, oecumenische en samenwerkingsschool identiteitsbegeleiding. Binnen het nieuwe concept startten vijf scholen met de zogenaamde ‘Lessen Leren Leven’. Daarin komen verhalen uit diverse religies en culturen aan bod waarmee we aan willen geven dat ‘samenleven’ en ‘zorg voor elkaar’ overal belangrijk worden gevonden. Voor dit Aves-project bestaat inmiddels landelijke belangstelling. Komend jaar is binnen het onderwijsprogramma van elke groep op alle scholen tijd ingeruimd voor identiteitsgebonden onderwijsactiviteiten in de klas, gegeven door de eigen groepsleerkracht.

Identiteitsscholing

Aves wil graag dat directeuren en leerkrachten van Aves-scholen een identiteitsdiploma hebben dat aansluit bij de grondslag van de school waar ze werken. Dat is een Diploma Openbaar Onderwijs voor leerkrachten op openbare scholen. Aves is landelijk de eerste stichting die dit diploma heeft ingesteld voor ál haar leerkrachten op de openbare scholen. Op samenwerkingsscholen is er een mix van diverse identiteitsdiploma’s. Op alle oecumenische en katholieke scholen bezitten alle medewerkers het Katechesediploma of het Diploma Christelijk Basisonderwijs.

Het concept ‘Lessen Leren Leven’ geeft vorm aan onze kijk op identiteitsgebonden onderwijs voor iedereen.

Avesdag

Ruim 300 leerkrachten van Aves brachten woensdagmiddag 1 april 2015 door in de Koningshof op Urk. De jaarlijkse bijeenkomst, ditmaal in het teken van Identiteit, droeg de titel ‘Leraarschap vraagt levenskunst’ en kreeg een feestelijk tintje vanwege het 5-jarig bestaan van Aves. Ter ere van deze gelegenheid was rabbijn Soetendorp als gastspreker uitgenodigd. In zijn inspirerende inleiding verbond hij elementen uit zijn levensverhaal aan de situatie in de wereld maar ook aan de praktijk van de leerkracht in de klas. Goed leraarschap, vertelde de rabbijn, maakt het mogelijk nog onbekende talenten in kinderen te ontdekken en voorwaarden te scheppen om deze tot wasdom te brengen. Het inhoudelijke gedeelte van de middag werd geleid door Ronald Naar, wijsgerig pedagoog en muzikant. Hij liet de zaal meerstemmig Afrikaanse teksten zingen en maakte hoorbaar duidelijk dat mensen van diverse identiteiten prachtig kunnen samenklinken. Hierin kwam een van de kernwaarden van Aves, ‘Verbindend’, goed tot zijn recht.

Aves

onderwijs

IN PASSEND ONDERWIJS KOMT EEN WERELD AAN ERVARINGEN SAMEN

Basisschoolonderwijs moet voor elk kind toegankelijk zijn. Aves zorgt ervoor. Of je nu hoogbegaafd bent, uit een ander land komt of wel wat extra aandacht kunt gebruiken; op een Aves school ontdekken we het talent van élk kind.

Iedereen is welkom bij Aves

Ieder kind moet zich thuis voelen op een Aves school. Ook als hij of zij wel wat extra hulp of ondersteuning kan gebruiken. Of juist extra stimulans nodig heeft. We maken gebruik van ingehuurde orthopedagogen en kennis en ervaring van eigen mensen op het gebied van dyslexie, (hoog)begaafdheid, gedrag, moeilijk leren, beeldcoaching, tweede taal verwerving en pesten. Ook kan er gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaringen van het speciaal (basis) onderwijs. Passend Onderwijs bij Aves betekent écht passend bij élk kind. Omdat wij geloven dat elk kind het recht heeft zijn of haar talent vleugels te geven.

Schakelklas

Geregeld komen er op onze scholen kinderen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Vaak zijn dit kinderen van Oost-Europese werknemers. Aves heeft op AZS De Wissel een zogenaamde schakelklas, waar deze kinderen gedurende een aantal maanden tot een jaar een intensieve taalcursus kunnen krijgen. Daarna gaan ze uiteraard weer naar een reguliere basisschool. Met andere schoolbesturen in en rond de gemeente Noordoostpolder zijn afspraken gemaakt waardoor ook kinderen van andere besturen deel kunnen nemen aan deze voorziening. Vanwege de toename van vluchtelingen wordt er een andere locatie gezocht. Die is gevonden. Per 2016 zijn de schakelkinderen ondergebracht in het expansievat in Emmeloord.

Passend Onderwijs bij Aves betekent écht passend bij élk kind. Omdat elk kind het recht heeft zijn of haar talent vleugels te geven.

ICT beleidsplan

Elke school heeft het afgelopen jaar een eigen ICT-plan gekregen. De bovenschoolse ICT-er heeft de gewenste ICT-basisvaardigheden voor leraren binnen Aves en de daarbij behorende scholingsbehoeften in kaart gebracht. De begroting 2016 heeft een post om tot aanschaf van de tablets over te gaan. Die worden in 2016 en 2017 aangeschaft. Eén jaar eerder dan oorspronkelijk gepland.

Overgang PO-VO

We willen de overgang van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarvoor hebben we een proef gedaan waarbij we de leerlingvolgsystemen van de PO-scholen en de VO-scholen gekoppeld hebben. Tevens zijn de leerling-dossiers van leerlingen uit groep 8 digitaal overgedragen. De proef bracht nog enkele verbeterpunten naar voren die we de komende periode gaan aanpakken.

Hoogbegaafdheid

Sinds afgelopen jaar heeft elke school heeft een eigen coördinator (hoog)begaafdheid. Alle scholen werken met het DHH, een systeem om hoogbegaafdheid vast te stellen.

Jubileumactie groot succes!

In 2015 bestond Aves precies 5 jaar en dat werd gevierd met alle scholen. We kozen wereldwijd 5 onderwijsprojecten, waarvoor de kinderen van de Aves-scholen geld inzamelden. Iedere school gaf op eigen wijze invulling aan deze actie. Er werden sponsorlopen gehouden, verkoopmarkten georganiseerd en er werd oud schoolmeubilair verkocht. Aves had voor deze gelegenheid alle kinderen een spaarpot van een wereldbol cadeau gedaan. In totaal werd een bedrag van maar liefst 27.720,64 euro bijeengebracht.

Aves

missie en visie

KENNIS DELEN, TALENT ONTWIKKELEN

Aves biedt een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden basisonderwijs. Ouders en kinderen kunnen daardoor altijd dichtbij huis kiezen voor een school die aansluit bij hun levensbeschouwing.

 

Met respect voor eigenheid

‘Alles wat je aandacht geeft, groeit.’ Vanuit die gedachte maken de scholen van Aves werk van het ontwikkelen van elk kind. En natuurlijk ook van talentontwikkeling bij leerkrachten en management. Dit doet Aves op een sprankelende, eigentijdse, verbindende en evenwichtige wijze. Met een open blik naar de maatschappij en met respect voor de eigenheid van kinderen, ouders en leerkrachten.

Aves geeft talent vleugels

Aves betekent ‘Klasse der Vogels’. Een metafoor die goed bij ons past. De vogel behoudt het overzicht en is zorgzaam. Zij bouwt een warm nest voor haar jongen, voert ze en voedt ze op tot zelfstandigheid. De vogel ontwikkelt en stimuleert het aangeboren talent van elk jong, leert hen vliegen en geeft hen uiteindelijk de vrijheid. Aves geeft talent echt vleugels.

Alles wat je aandacht geeft, groeit. Vanuit die gedachte maken de scholen van Aves werk van het ontwikkelen van elk kind.

De kernwaarden van Aves

Aves biedt verscheidenheid

Aves vindt keuze belangrijk. Op het gebied van identiteit en van onderwijsconcept. Daarom zorgen we ervoor dat elk kind in de buurt het onderwijs kan volgen dat bij hem of haar past.

Aves is sprankelend
Aves daagt leerkrachten uit het beste van zichzelf te geven en te leren van elkaar. ‘Leren met lef’ staat centraal en alle medewerkers ‘doen’ met hun hart. Die passie stimuleert leerlingen.

Aves verbindt
De scholen van Aves zijn prettige locaties waar goed onderwijs wordt gegeven in een veilige en vertrouwde omgeving. Daarnaast is de school ook een ontmoetingsplaats voor mensen, culturen, meningen, mogelijkheden en verwachtingen.

Aves ontwikkelt talent
Talenten vind je overal en op elk gebied. In de klas en ervoor. In het management en op bestuurlijk niveau. Maatwerk, deskundigheid en resultaat gaan hand in hand bij talentontwikkeling door leer – kracht!

Aves is evenwichtig
Door bovenschools samen te werken, kunnen alle Aves-school excelleren op hun eigen gebied. Een stabiele en evenwichtige basis zorgt voor een duidelijke structuur, vertrouwen en de zekerheid van kwaliteit en continuïteit.

Aves

organisatie

SAMEN WERKEN AAN RESULTAAT; DE AVES-ORGANISATIE IS ER HELEMAAL OP INGERICHT

Aves is een jonge, slagvaardige organisatie waarin mensen van hoog tot laag graag en goed met elkaar samenwerken. De organisatiestructuur staat garant voor korte lijnen en direct contact. Precies zoals we ook onderwijs aanbieden op onze scholen.

We kennen elkaar

Iedereen die actief is binnen Aves deelt eenzelfde ambitie: samen werken aan resultaat. Dat maken we mogelijk omdat we korte lijnen hebben en elkaar makkelijk weten te vinden. De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan en onder meer belast met het toezicht op het College van Bestuur, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van Aves. Op de scholen zelf zijn de schooldirecteuren verantwoordelijk voor het doorvoeren van het beleid en het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en het team. Daarnaast zijn er binnen Aves verschillende commissies en overlegstructuren, die de organisatie ondersteunen en adviseren. Denk daarbij aan de identiteitscommissies, het directeurenberaad en het bestuurskantoor. Externe ondersteuning komt vooral vanuit het Onderwijsbureau.

Bij Aves kennen we elkaar en werken we graag samen. Op scholen en in de klassen, maar ook op bovenschool niveau.

Organogram

Organigram

Raad van Toezicht Functie

Dhr. E. Rijnders

Voorzitter

Mw. J. Kets-Vroegop

Vice-voorzitter

Dhr. G. de Bruin

Lid

Dhr. C. Tolsma

Lid

Dhr. N. Strolenberg

Lid

Dhr. F. Zeilstra

Lid

 

College van Bestuur Functie

Dhr. L. Breukel

Voorzitter

Dhr. J. Timmermans

Lid

 

De Veer

De Veer ging dit jaar naar de conciërges. Deze wisseltrofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of een groep personen die zich op een of andere bijzondere manier hebben ingespannen voor de Stichting Aves. ‘De conciërges treden niet op de voorgrond maar zijn altijd overal nodig. De Haarlemmer olie van de scholen’, zo prees voorzitter Leo Breukel deze medewerkers. De prijs houdt ook een bedrag van 1.000 euro in dat door de conciërges aan een goed doel mag worden geschonken. Annette van der Peet, die de Veer vorig jaar ontving, heeft haar cheque overhandigd aan de heer Dingeman Lievense van het Jeugdsportfonds. Dit fonds biedt kinderen de mogelijkheid te kunnen sporten.

Aves

huisvesting

EEN PRETTIGE ONTMOETINGSPLEK WAAR JE DROMEN EN AMBITIES KUNT DELEN

Een school is meer dan een gebouw waar je kennis vergaart. Bij Aves is het vooral ook een ontmoetingsplek waar kinderen, ouders en leerkrachten samen komen om hun dromen en ambities te delen.

Zonnepanelen

Het afgelopen jaar hebben we onderzocht of het rendabel is om zonnepanelen te plaatsen op onze scholen. In 2016 starten we met het plaatsen van zonnepanelen op de Ark in Espel en de Zevensprong te Emmeloord. Wellicht zijn er meerdere scholen waarop panelen kunnen worden geplaatst. Nadere analyse vindt plaats in 2016.

Nieuwbouw OBS De Keerkring

De bouw van De Keerkring in Emmeloord is afgerond en de school is in het nieuwe gebouw getrokken. Uiteraard is het gebouw milieuvriendelijk gebouwd, onder andere met een sedumdak. Begin 2015 was de officiële opening.

Uitbreiding SWS De Sprang

In Tollebeek zijn per augustus 2015 de Mariaschool en de Minderhoudschool samen gegaan onder de naam SWS De Sprang. Het gebouw aan de Fazantendrift is in 2015 uitgebouwd met één extra lokaal en wordt in 2016 volledig in gebruik genomen. Het gebouw aan de Nimrodstraat wordt in 2016 overgedragen aan de gemeente.

Uitbreiding SWS De Fladderiep

In 2015 is uiteindelijk toch geld toegezegd door de gemeente om het gebouw van de voormalige Bongerd/Lichtwachter in Kraggenburg uit te breiden. Het gebouw van de voormalige Bonifatius/Pionier kan daardoor worden afgestoten en afgebroken. De planning en het aantrekken van een architect zijn in 2015 afgerond.

Duurzaamheid staat centraal bij nieuwbouw, verbouw en renovatie van onze schoolgebouwen.

Fusiescholen Sprang en Fondali

De voormalige Zuiderzee! Ooit de voedingsbodem voor levendigheid en bedrijvigheid. De vele vissersdorpen ontleenden hun welvaart aan de rijkdommen die de zee voortbracht. Na de inpoldering vormde deze rijke bodem de basis voor de ontwikkeling van de polderbewoners maar... ook voor de keuze van twee nieuwe schoolnamen binnen de Stichting Aves. Per 1 augustus 2015 zijn de openbare en katholieke basisscholen uit de dorpen Tollebeek en Creil gefuseerd. Met hun nieuwe namen willen ze de verbondenheid met de oorspronkelijke Zuiderzee tot uitdrukking brengen. ‘De Sprang’ uit Tollebeek staat voor water, waterstroom, beek of bron. Bruisend onderwijs is hun motto. ‘Fondali’ is het Italiaanse woord voor zeebodem; een bodem die leerlingen op SWS Fondali uit Creil een vaste voet en stevige ondergrond moet meegeven voor hun toekomstige ontwikkeling. De komende maanden zullen beide scholen hun ‘Vleugels’ verder uitslaan. Een goede sfeer, modern onderwijs en samen met ouders en leerlingen koers houden op de voormalige golven en bodem van de Zuiderzee is daarbij het motto.

Aves

financieel

GEZOND EN ONDERNEMEND; AVES STAAT ER GOED VOOR

Aves is een gezonde stichting. De financiële positie is ten opzichte van 2014 vrijwel gelijk gebleven. Dat bewijst dat de koers die we varen de juiste is en dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Kengetallen

De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van Aves zijn liquiditeit, solvabiliteit, kapitalisatiefactor en weerstandsvermogen.

  • De liquiditeit geeft aan in hoeverre Aves in staat is om op tijd haar schulden te kunnen betalen.
  • De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is om in geval van liquidatie aan haar verplichtingen te voldoen.
  • De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het geïnvesteerde vermogen ten opzichte van de totale baten. Dit kengetal signaleert of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken.
  • Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de organisatie in staat is om onverwachte risico’s met een financiële impact op te vangen.

We staan er goed voor

De financiële positie van de stichting is ten opzichte van 2014 ongeveer gelijk gebleven. De liquiditeit en de solvabiliteit zijn gedaald, door een toename van de materiële activa en een toename van de stand van de voorzieningen. De kapitalisatiefactor is toegenomen door een toename van het totale vermogen. Het weerstandsvermogen is gedaald door een grote toename van de rijksbijdragen. Gezien de ontwikkeling van de kengetallen, kan gesteld worden dat Aves er financieel gezien goed voor staat en in staat is om in de toekomst tegenvallers op te vangen.

Financieel vaart Aves een behouden koers. We zijn een gezonde stichting die eventuele tegenvallers kan opvangen.

Exploitatieresultaat

Baten

Realisatie 2015

Begroting 2015

Realisatie 2014

Rijksbijdrage OC en W

18.274.963

17.031.311

16.951.480

Overige Overheidsbijdragen

161.141

111.264

               126.601

Overige Baten

598.196

350.662

               735.498

Totale Baten

19.034.300

17.493.237

         17.813.578

Lasten

Realisatie 2015

Begroting 2015

Realisatie 2014

Personele Lasten

15.107.195

14.541.585

         14.715.451

Afschrijvingslasten

583.604

536.262

               448.899

Huisvestingslasten

1.430.846

1.176.008

               1.013.061

Overige Lasten

1.552.341

1.471.241

           1.500.907

Totale Lasten

18.673.986

17.725.069

         17.678.319

Resultaat

Realisatie 2015

Begroting 2015

Realisatie 2014

Saldo Baten en Lasten

360.314

-231.832

135.260

Financiële Baten en Lasten

62.475

84.225

128.745

Buitengewone Baten en Lasten

0

0

0

Netto Exploitatieresultaat

422.788

-147.607

264.005

 

Er is een positief exploitatieresultaat over 2015 gerealiseerd van € 422.788, terwijl er een tekort was begroot van – € 147.607.

Vermogenspositie

2012

2013

2014

2015

Liquiditeit

2,35

2,75

3,64

3,29

Solvabiliteit

75,1%

75,3%

77,8%

75,9%

Kapitalisatiefactor

50,3%

56,2%

58,1%

59,2%

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen

44,7%

51,0%

52,9%

54,4%

Weerstandsvermogen

17,16%

23,39%

27,35%

23,87%

Balansresultaat

Activa

2015

2014

Vaste activa
Materiële vaste activa € 3.640.741 € 2.845.139
Financiële activa € 2.154.366 € 1.938.291
Vlottende activa
Vorderingen € 1.773.946 € 1.616.137
Liquide middelen € 4.070.883 € 4.419.809
Totaal activa € 11.639.936 € 10.819.375
Passiva

2015

2014

Eigen vermogen € 8.834.961 € 8.418.956
Voorzieningen € 1.001.367 € 743.830
Kortlopende schulden € 1.803.608 € 1.656.590
Totaal passiva € 11.639.936 € 10.819.375

 

Aves

scholen

DE AVES-SCHOLEN

Aves is een bovenschoolse stichting die 23 scholen voor primair onderwijs bestuurt in de gemeente Noordoostpolder, de gemeente Kampen en de gemeente Steenwijkerland. Aves heeft openbare, katholieke, oecumenische en samenwerkingsscholen.

In samenspraak met de directies van alle scholen die door Aves worden bestuurd is vastgesteld dat de identiteit van Aves als geheel zich kenmerkt door waarden als verscheidenheid, sprankelend zijn, verbondenheid, (talent)ontwikkeling en evenwichtigheid. Waarden waarmee de essentie van datgene wat de stichting nastreeft wordt benadrukt en die richtinggevend zijn voor het handelen. De afzonderlijke scholen vormen elk een gemeenschap met een eigen, nadere invulling van die waarden, aangevuld met waarden die door henzelf belangrijk worden gevonden.

 

Scholen Plaats Directeur
SWS De Fladderiep Kraggenburg Mevr. Anne-Marie van Fraeijenhove
Rkbs De Horizon Ens Dhr. Fred Lübbers
Kbs Mariabasisschool Marknesse Mevr. Paulien Elshof (tot 1-8-2015)
Dhr. Dick Bakker (vanaf 1-8-2015)
SWS Titus Brandsmaschool Nagele Mevr. Paulien Elshof
Kbs Mariaschool Tollebeek Mevr. Ella v.Essen (tot 1-8-2015)
Mevr. Sandra v.d. Tempel (tot 1-8-2015)
Kbs Jan Roothaanschool
SWS Fondali
Creil Dhr. Dick Bakker (tot 1-8-2015)
Dhr. Theo Oosterveld (vanaf 1-8-2015)
Kbs Dr. Schaepmanschool Kampen Dhr. Louis Braakhuis
Kbs St. Martinusschool Vollenhove Mevr. Marleen Aalberts
Oec. bs De Ark Espel Mevr. Tineke Bruin
Kbs Mgr. Zwijsenschool Kampen Dhr. Peter Krijgsman
Kbs Albert Schweitzer Emmeloord Mevr. Coby van der Meulen
Kbs St. Josephschool Emmeloord Mevr. Margret Omtzigt
SWS  Paulusschool Rutten Mevr. Truus Vegterlo
SWS De Wending Bant Mevr. Ella v. Essen
Mevr. Sandra v.d. Tempel
ODS De Springplank Creil Dhr. Theo Oosterveld (interim tot       1-8-2015)
OBS De Carrousel Emmeloord Dhr.  Klaas Hadderingh
OBS Roderik van Voorst Emmeloord Mevr. Heleen Wijnhoud (per 1-8-2015)
OBS De Keerkring Emmeloord Dhr. Jan Adema
OJS De Zevensprong Emmeloord Dhr. Auke Swart
ODS Windkracht 10 Emmeloord Mevr. Vivian Tevreden
OBS De Regenboog Ens Mevr. Henriëtte Wentink
SWS De Klipper Luttelgeest Mevr. Monique den Dekker
OBS De Driesprong Marknesse Mevr. Vivian Tevreden
AZS De Wissel Luttelgeest Mevr. Ella v.Essen
Mevr. Sandra v.d. Tempel
ODS Ir. A.P. Minderhoud
SWS De Sprang
Tollebeek Mevr. Aleida de Leeuw (per 1-11-2014)

 

Aves op schoolreis naar Finland

Achttien Aves-directeuren en twee bestuurders gingen in oktober op studiereis naar Finland. Op zoek naar overeenkomsten en verschillen tussen het Finse en Nederlandse onderwijs. Ze ontdekten dat kinderen in Finland vanaf 7 jaar leerplichtig zijn en tot hun 16e jaar op de basisschool zitten. De leerkrachten zijn academisch geschoold en werken fulltime. De specialisatie van de leerkracht, bijvoorbeeld sport, handvaardigheid of muziek, wordt optimaal benut door de hele school. Er wordt veel personeel ingezet, van remedial teacher tot wekelijks een psycholoog, schoolverpleegkundige en maatschappelijk werker. Er is veel aandacht voor gezondheid en veiligheid. Maar er is geen inspectie en er worden geen Citotoetsen afgenomen. De reis werd betaald uit de gespaarde scholingsgelden voor directeuren, aangevuld met Europese subsidie. Het was een leerzame reis en onze leerkrachten in de polder doen het zo gek nog niet. Finland mag ook bij ons komen kijken.

Aves